Nieuwsbrief Werkkostenregeling 2015

11-12-2014

Eurobl

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat vanaf 1 januari 2015 de werkkostenregeling wordt ingevoerd voor iedere werkgever. Eerder dit jaar hebben wij u reeds geïnformeerd hoe u zich hier op kunt voorbereiden middels het artikel Voorbereiding werkkostenregeling (WKR). In deze nieuwsbrief willen wij u verder informeren over deze regeling. 

De werkkostenregeling stelt u onder andere in staat om zaken te vergoeden of te verstrekken ter hoogte van 1,2% (percentage 2015) van de totale loonsom op jaarbasis. Het fiscale loon is weergegeven op de loonstrook als "HEFF.PL.LOON". Een vergoeding of verstrekking mag daarbij niet meer dan 30% afwijken van wat gebruikelijk is.

Hieronder een beknopt overzicht van de werkkostenregeling. Let op - het is niet mogelijk om een uitputtende lijst samen te stellen, vanwege de grote hoeveelheid aan mogelijke vergoedingen en verstrekkingen. Kennis van de werkkostenregeling is mede daarom altijd vereist om tot een bepaalde conclusie te komen. U kunt dan ook geen rechten aan deze informatie ontlenen.


Vrije ruimte/Forfaitaire ruimte á 1,2% van de totale fiscale loonsom op jaarbasis

Het is van belang om vast te stellen welke kostensoorten door de werkgever worden toegewezen aan de vrije ruimte. De werkgever dient vooraf de vergoedingen en verstrekkingen aan te wijzen (kenbaar te maken) die als onderdeel van de vrije ruimte gaan gelden. Deze keuze dient uiterlijk gemaakt te worden op het moment van betalen van de vergoeding of verstrekken van het loon in natura.


Vergoedingen die verplicht individueel loon vormen

 • Privégebruik zakelijke auto (regeling blijft onveranderd)
 • Een dienstwoning
 • Geldboeten


Gerichte vrijstellingen (onder bepaalde voorwaarden)

 • Reiskosten (incl. woon-werkverkeer)
 • Verblijfskosten
 • cursussen, congressen, seminars, vakliteratuur en dergelijke voor het onderhouden en verbeteren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk. Hieronder valt ook de inschrijving in een beroepsregister en outplacement
 • studiekosten met het oog op het verwerven van inkomen
 • extraterritoriale kosten
 • verhuiskosten
 • branche-eigen producten
 • een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen


Een nieuwe gerichte vrijstelling vanaf 2015: het noodzakelijkheidscriterium
Onder bepaalde voorwaarden mag u zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het dienstverband vrij vergoeden of verstrekken, ook als de werknemer daar privé voordeel van heeft.


Onbelaste vergoedingen of verstrekkingen

 • Vergoedingen en verstrekkingen die op grond van een andere relatie opkomen
 • Intermediaire kosten
 • Verstrekkingen waarvoor de werknemer een eigen bijdrage van minimaal de (factuur)waarde betaaltVerstrekkingen die op nihil worden gewaardeerd.

 • Sommige verstrekkingen worden op nihil gewaardeerd. Deze verstrekkingen gebruiken niet de vrije ruimte van 1,2% (2015) omdat de waarde nihil is.
 • voorzieningen waarvan het niet gebruikelijk is deze elders te gebruiken of verbruiken, te denken valt aan de inrichting van de werkplek,
 • arbovoorzieningen, in geval van thuiswerk kunnen ook de arbovoorzieningen op de werkplek thuis op nihil gewaardeerd worden,
 • werkkleding die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen, werkkleding die voorzien is van één of meer logo’s met een oppervlakte van samen minimaal 70 cm2 of werkkleding die op het werk achterblijft,
 • consumpties tijdens werktijd, die geen deel uitmaken van de maaltijd,
 • huisvesting en inwoning met inbegrip van het genot van energie, water en bewassing, ter vervulling van de dienstbetrekking, indien de werknemer niet op de werkplek woont en zich redelijkerwijs niet aan deze voorziening kan onttrekken.
 • de in het kader van de dienstbetrekking ter beschikking gestelde openbaarvervoerkaart en voordeelurenkaart indien aannemelijk is dat deze mede zakelijk gebruikt wordt
 • de waarde van het rentevoordeel van een door de inhoudingsplichtige of met hem verbonden vennootschap aan de werknemer verstrekte lening voor de eigen woning, een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter


Vaste onkostenvergoedingen
Er kan een vaste onkostenvergoeding worden gegeven voor vergoedingen die in de vrije ruimte zijn aangewezen. Vaste onkostenvergoedingen voor vergoedingen die niet in de vrije ruimte zijn ondergebracht vormen individueel te belasten loon van de werknemer.


Vragen?
Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact met ons opnemen, wij helpen u graag verder per telefoon, e-mail, op uw locatie of bij ons op kantoor.