Subsidieregeling Praktijkleren aan te vragen vanaf 2 juni 2014

28-05-2014

Tekening

Zoals wij u reeds eerder bericht hebben (zie hier), is de regeling ‘Afdrachtvermindering onderwijs’ vanaf 2014 komen te vervallen. De ‘Afdrachtvermindering onderwijs’ hield in dat middels op de te betalen loonaangifte een bedrag in mindering gebracht mocht worden voor werknemers die een bepaalde opleiding volgde. 

Vanaf 2014 geldt een nieuwe regeling, genaamd ‘Subsidieregeling praktijkleren’. Middels deze regeling kan subsidie worden aangevraagd voor werknemers die binnen een van de 4 doelgroepen vallen (een bepaalde opleiding volgen).  

Graag attenderen wij u er op dat de subsidie binnenkort aangevraagd kan worden. Het is van groot belang om dit tijdig te doen:

Het tijdvak van digitale indiening  voor de subsidieregeling praktijkleren in 2014 is: 2 juni 2014 09:00 uur tot en met 15 september 2014 voor 17:00 uur.  Via het eLoket kunt u de aanvraag voor desubsidieregeling digitaal indienen. Voor deze aanvraag is een eHerkenningmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 nodig.  

Hieronder volgt een samenvatting van de Subsidieregeling praktijkleren. 

Voor welke doelgroepen kunt u aanvragen?
Bedrijven komen in aanmerking voor subsidie als zij aan een leerling/student/deelnemer uit een van de volgende sectoren begeleiding bieden: 

• Vmbo
Leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo. Dit traject is specifiek gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.

 • Mbo
Deelnemers aan een mbo-opleiding, voor zover het om een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gaat.

 • Hbo
Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen. Hierbij vallen de codes van de opleiding in de CROHO-onderdelen techniek of landbouw en natuurlijke omgeving. Het gaat alleen om de opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is.

 • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)
Voor deze groep gelden aanvullende eisen.

Budget
De verdeling van het budget over de vier doelgroepen is als volgt: 

  • vmbo: € 1,4 miljoen

  • mbo: € 188,9 miljoen

  • hbo: € 8 miljoen

  • promovendi/toio's: € 6,7 miljoen

Hoe wordt het subsidiebedrag berekend
Het subsidiebedrag voor een werkgever of opleidingsbedrijf per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor een categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijk- of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie binnen die categorie. Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

 Uitbetaling subsidie
Na 15 september 2014 wordt gelijktijdig besloten op alle ingediende aanvragen. Een aanvraag die al in juni is ingediend, omdat de begeleiding op dat moment was afgerond, wordt dus pas afgehandeld na het eind van het studiejaar. Vervolgens wordt aan de hand van alle aanvragen per categorie het subsidiebedrag voor een volledige gerealiseerde plaats berekend. Aan de hand daarvan volgen de individuele beschikkingen.

De minister beslist binnen dertien weken na 15 september van enig kalenderjaar op de voor het daaraan voorafgaande studiejaar ontvangen aanvragen. De beslissing is direct de vaststelling van de subsidie. Voor het einde van het jaar krijgt de werkgever zekerheid over het te ontvangen subsidiebedrag en dit wordt direct uitbetaald door RVO.nl. Uiterlijk 15 december 2014 wordt desubsidie ontvangen.

Heeft u nog vragen
Voor de volledige informatie kunt u terecht op de officiële website . Uiteraard kunt u ook met ons contact opnemen, wij helpen u graag verder.