Transitievergoeding/ ontslag vanaf 2020 - WAB

17-07-2019

Geld-2

Middels de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) wijzigt de regelgeving omtrent de Transitievergoeding aanzienlijk. Aangezien de huidige arbeidsovereenkomsten mogelijk doorlopen tot en met 2020, is deze informatie nu al relevant voor u. Er is geen overgangsregeling van toepassing, wat betekent dat de nieuwe regelgeving automatisch van kracht is op alle werknemers die bij u in dienst zijn op en vanaf 1 januari 2020.

Wij adviseren u dan ook om contact met ons op te nemen als u een arbeidsovereenkomst gaat verlengen (tenzij de nieuwe regelgeving u geheel duidelijk is en u een weloverwogen beslissing kunt maken bij arbeidsovereenkomstverlengingen).

Wanneer is een transitievergoeding verschuldigd?

Onder de oude regelgeving t/m 2019 was een werkgever een transitievergoeding aan werknemer verschuldigd als de werknemer minimaal 2 jaar in dienst is geweest.

Onder de nieuwe regelgeving vanaf 2020 vervalt de eis dat een werknemer 2 jaar in dienst moet zijn geweest. Een transitievergoeding is al direct verschuldigd, ook als de werkgever het dienstverband opzegt in de proeftijd.

Voor de goede orde: Een transitievergoeding is alleen van verschuldigd als het dienstverband op initiatief van werkgever wordt beëindigd of niet wordt voortgezet. Dit wijzigt niet in de nieuwe regelgeving.

Wat is de hoogte van een transitievergoeding?

Onder de oude regelgeving t/m 2019 was de hoofdregel dat er voor de hoogte van de transitievergoeding per volledig blok van 6 maanden een vergoeding van 1/6 maandsalaris (alle vaste componenten, dus bijvoorbeeld ook vakantiegeld) gehanteerd werd. Op deze hoofdregel bestonden er enkele speciale uitzonderingen, bijvoorbeeld voor bepaalde dienstverbanden langer dan 10 jaar, of kleine werkgevers die in financiële nood verkeren.

Onder de nieuwe regelgeving geldt er simpelweg een transitievergoeding van 1/3 maandsalaris per dienstjaar, die ook bij kortere duur naar rato wordt berekend. Dit is in ook een percentage uit te drukken van 2,778% over het vaste salaris.

Meerdere ontslaggronden mogelijk (i-grond)

Onder de oude regelgeving t/m 2019 kan een werkgever bij de kantonrechter één grond opgeven die voldoende reden vormt voor het ontslag van de werknemer.

Onder de nieuwe regelgeving vanaf 2020 kan een werkgever bij de kantonrechter meerdere gronden aandragen, waarvan de combinatie voldoende reden kan vormen voor het ontslag van de werknemer. De kantonrechter kan bij toepassen van ontslag op de i–grond wel een verhoogde transitievergoeding toekennen, alsmede een eventuele vergoeding voor verwijtbaarheid of nalatigheid.