Uitstel van betaling belasting door coronavirus

16-03-2020

Bld_logo_belastingdienst

***GEUPDATE 09-04-2020***

***GEUPDATE 23-03-2020***

***GEUPDATE 22-06-2020***

Bron: hhttps://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/bijzonder-uitstel-van-betaling-vanwege-coronacrisis

Bijzonder uitstel van betaling vanwege coronacrisis

U kunt ons vragen om bijzonder uitstel van betaling voor alle hieronder genoemde belastingen. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020.

Let op!

Doe aangifte en wacht tot u een (naheffings)aanslag hebt ontvangen. Pas dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. U hoeft dus geen bezwaar te maken tegen de (naheffings)aanslag.

Voor welke belastingen?

U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), binnenlandse accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Ook voor bpm vanaf 1 mei bijzonder uitstel

Bent u een vergunninghouder van personenauto's en motorrijwielen (bpm) en hebt u deze bpm vanaf het tijdvak 1 mei 2020 niet afgedragen? Dan krijgt u hierover in de 2e helft van juli een naheffingsaanslag.

Voor die naheffingsaanslag kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Voor naheffingsaanslagen over eerdere tijdvakken is dat niet mogelijk.

Betaalverzuimboetes

U kunt een betaalverzuimboete krijgen als u uw aangiftebelasting niet, niet volledig of niet op tijd betaalt. Wij vernietigen deze boete als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en gekregen voor een naheffingsaanslag met een betaalverzuimboete omdat u uw aangifte niet hebt betaald.
 • Het gaat om een boete voor de periode waarin het versoepelde uitstelbeleid geldt. Concreet: een boete voor het tijdvak februari 2020 of later.

U hoeft de boete dan niet te betalen. En u hoeft er ook geen bezwaar tegen te maken.

Uitstel voor 3 maanden of langer?

Maak uw keuze:

 • Ik wil voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling aanvragen

  Vraagt u voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling aan? Dan doet u dit automatisch voor 3 maanden.

  U kunt snel en gemakkelijk bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden vragen met een online formulier

  Kunt u uw verzoek niet online indienen, dan kunt u ook schriftelijk bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden aanvragen.

 • Ik wil het bijzonder uitstel van betaling verlengen en mijn belastingschuld is lager dan € 20.000

  Hebt u eerder bijzonder uitstel van betaling aangevraagd? En had u op dat moment openstaande belastingaanslagen met een totale schuld lager dan € 20.000? Dan kunt u op de volgende manier een verzoek doen om uw bijzonder uitstel te verlengen. 

  U stuurt ons een brief en geeft daarin de omstandigheden en gevolgen aan waardoor uw onderneming door de coronacrisis is getroffen. U kunt bijvoorbeeld met cijfers aangeven dat uw omzet is gedaald ten opzichte van de afgelopen maanden, of dat uw opdrachten en boekingen zijn verminderd ten opzichte van de afgelopen maanden.

  Verder verklaart u in uw verzoek dat uw onderneming geen eigen aandelen inkoopt, geen dividenden uitkeert, en dat aan bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben worden uitgekeerd over het jaar 2020. Deze verklaring geldt voor de periode vanaf het insturen van het verzoek voor verlenging van bijzonder uitstel tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Uitbetalingen waartoe in 2019 al formeel was besloten, zijn uitgesloten van deze verklaring.

  Het verzoek voor verlenging bijzonder uitstel geldt voor alle aanslagen en belastingen waarvoor u eerder uitstel van betaling hebt aangevraagd. Vanaf 29 juni kunt u ook met het online formulier verlenging van het bijzonder uitstel aanvragen.

  Uw verzoek indienen

  Stuur uw verzoek om verlenging bijzonder uitstel met motivering naar:

  Belastingdienst
  Postbus 100
  6400 AC Heerlen

  Schriftelijke ontvangstbevestiging

  U krijgt van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw verzoek om verlenging bijzonder uitstel toegestuurd. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging te sturen. Als wij nog vragen hebben over uw verzoek, nemen wij contact met u op.

  Wat gebeurt er nadat wij uw verzoek hebben ontvangen?

  Wij verwerken uw verzoek zo snel mogelijk. U mag de betaling van de belastingaanslagen in ieder geval uitstellen totdat wij op uw verzoek hebben beslist.

  Krijgt u in de tussentijd nieuwe belastingaanslagen? Ook voor die nieuwe belastingaanslagen geldt de termijn waarvoor wij de invordering stilleggen. U hoeft dus niet voor elke belastingaanslag apart een verzoek om verlenging bijzonder uitstel te vragen. 

 • Ik wil het bijzonder uitstel van betaling verlengen en mijn belastingschuld is € 20.000 of hoger

  Hebt u eerder bijzonder uitstel van betaling aangevraagd? En had u op dat moment openstaande belastingaanslagen met een totale schuld van € 20.000 of hoger? Lees hieronder hoe u dan een verzoek kunt doen om uw bijzonder uitstel te verlengen. 

  Om op uw verzoek te beslissen hebben we extra informatie van u nodig waaruit blijkt dat u betalingsproblemen hebt die hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Omdat het om een hoog belastingbedrag gaat, hebben wij ook een verklaring nodig van een derde-deskundige. Een derde-deskundige is bijvoorbeeld een externe consultant, een externe financier, een branche-organisatie of uw belastingadviseur of accountant, maar niet iemand uit uw eigen onderneming.

  De deskundige moet aannemelijk maken dat er betalingsproblemen zijn op het moment waarop om uitstel wordt gevraagd, of kort daarna. Uit de verklaring moet blijken dat de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de coronacrisis. Daarnaast bevat de verklaring een zogenoemde liquiditeitsprognose. Deze moet volgens de derde-deskundige aannemelijk zijn. De prognose moet worden gemaakt aan de hand van feiten en omstandigheden die bekend zijn op het moment dat om uitstel van betaling wordt gevraagd. De deskundige licht toe welke gegevens de ondernemer heeft verstrekt voor de verklaring.

  Verder verklaart u in uw verzoek dat uw onderneming geen eigen aandelen inkoopt, geen dividenden uitkeert, en dat aan bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben worden uitgekeerd over het jaar 2020. Deze verklaring geldt voor de periode vanaf het insturen van het verzoek voor verlenging van bijzonder uitstel tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Uitbetalingen waartoe in 2019 al formeel was besloten, zijn uitgesloten van deze verklaring.

  Het verzoek voor verlenging bijzonder uitstel geldt voor alle aanslagen en belastingen waarvoor u eerder uitstel van betaling hebt aangevraagd. Vanaf 29 juni kunt u ook met het online formulier verlenging van het bijzonder uitstel aanvragen.

  Uw verzoek indienen

  Stuur uw verzoek om verlenging bijzonder uitstel met motivering naar:

  Belastingdienst
  Postbus 100
  6400 AC Heerlen

  Schriftelijke ontvangstbevestiging

  U krijgt van ons een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw verzoek om verlenging bijzonder uitstel toegestuurd. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging te sturen. Als wij nog vragen hebben over uw verzoek, nemen wij contact met u op.

  Wat gebeurt er nadat wij uw verzoek hebben ontvangen?

  Wij verwerken uw verzoek zo snel mogelijk. U mag de betaling van de belastingaanslagen in ieder geval uitstellen totdat wij op uw verzoek hebben beslist.

  Krijgt u in de tussentijd nieuwe belastingaanslagen? Ook voor die nieuwe belastingaanslagen geldt de termijn waarvoor wij de invordering stilleggen. U hoeft dus niet voor elke belastingaanslag apart uitstel te vragen. 

Vraagt u uitstel aan voor een vennootschap onder firma (v.o.f.) of een maatschap?

Dan geldt dat verzoek alleen voor de aanslagen van de v.o.f. of maatschap. U geeft in dat geval het RSIN van de de v.o.f. of maatschap door.

Wilt u ook bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de aanslagen inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet van de vennoten of maten? Dan doet u een apart verzoek voor iedere vennoot of maat. U geeft iedere keer het BSN van de vennoot of maat door.

Wilt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de aanslagen van rechtspersonen die samen een v.o.f. drijven? Dan doet u een apart verzoek voor iedere rechtspersoon. U geeft iedere keer het RSIN van de rechtspersoon door.

RSIN of BSN

Hebt u zich als eenmanszaak of zzp'er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan bent u daar geregistreerd met uw BSN (burgerservicenummer). Hebt u uw onderneming ingeschreven met een andere rechtsvorm? Dan hebt u van de Kamer van Koophandel een RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) gekregen.

Lees meer over het RSIN op Ondernemersplein

Melding betalingsonmacht

Geldt voor u het volgende?

 • U vraagt bijzonder uitstel van betaling aan.
 • U doet dit als, of namens, een bestuurder van een commerciële onderneming die een rechtspersoon is en onder de vennootschapsbelasting valt.
 • Uw onderneming kan de loonheffingen, omzetbelasting, kansspelbelasting, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater, accijnzen of verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken niet betalen.

Dan zien wij uw verzoek om uitstel van betaling in beginsel ook als een melding van betalingsonmacht. Uw melding is tijdig voor de tijdvakken die eindigen na 1 februari 2020. Dit betekent het volgende: uw melding van betalingsonmacht is rechtsgeldig voor de tijdvakken die eindigen na 1 februari 2020 voor zover de betalingsonmacht daadwerkelijk is ontstaan door de coronacrisis.

Hebt u tijdvakken voorafgaand aan februari 2020 nog niet betaald? Dan is de melding voor die tijdvakken niet op tijd en niet rechtsgeldig.

Let op!

Bovenstaande geldt alleen voor de belastingmiddelen. Gaat het over melding betalingsonmacht voor pensioenpremies, neem dan contact op met het pensioenfonds.

Verklaring betalingsgedrag

Hebt u bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en gekregen? En hebt u ook een verklaring over uw betalingsgedrag aangevraagd?

Wanneer u in deze situatie als onderaannemer een verklaring betalingsgedrag hebt aangevraagd, geven wij een zogeheten schone verklaring af voor de nageheven loonheffingen.

Wanneer u in deze situatie als uitlener een verklaring betalingsgedrag hebt aangevraagd, geven wij een zogeheten schone verklaring af voor de nageheven loonheffingen en/of omzetbelasting.

Meer weten?

Op kvk.nl/corona vindt u meer informatie over overheidsregelingen om ondernemers te helpen die getroffen zijn door de coronacrisis.

Op belastingdienst.nl/coronavirus leest u meer over de mogelijke gevolgen van de coronacrisis voor u als belastingplichtige of als u een toeslag krijgt en over de maatregelen die wij daarvoor hebben genomen.