Wet aanpak schijnconstructies per 2016

07-12-2015

ESBR-3241

Vanaf 01-01-2016 gaan er conform de ‘WAS’ (Wet Aanpak Schijnconstructies) een aantal veranderingen in:

Het netto wettelijk minimumloon dient per bank te worden uitbetaald
Aangezien het lastig te bewijzen is dat een contante betaling verricht is, is het niet meer toegestaan om betaling van het minimumloon anders dan via de bank te laten verlopen. Uiteraard is het vanuit praktisch oogpunt vaak het beste om het volledige salaris per bank uit te betalen. Een gedeelte van het loon contant uitbetalen en een gedeelte per bank uitbetalen brengt vaak onnodige administratie met zich mee.


Er mogen geen inhoudingen meer op het wettelijk minimumloon plaatsvinden

Op het wettelijk minimumloon mogen in principe geen inhoudingen meer gedaan worden. Stel dat u een huurwoning ter beschikking stelt aan uw werknemer, dan mag u de huur niet meer via het loon verrekenen. Uw werknemer dient dit uit eigen initiatief aan u te betalen.

Momenteel is er een motie ingediend om een uitzondering te maken voor bonafide werkgevers, maar vooralsnog adviseren wij om geen bedragen meer op het loon in te houden. - UPDATE 08-12-2015: Volgens onze laatste berichtgevingen wordt deze bepaling met 6 maanden uitgesteld tot 1 juli 2016.

De onkostenvergoedingen dienen gespecificeerd te worden
Het is niet meer toegestaan om een algemene omschrijving van de kostenvergoedingen te hanteren. Als uw onkostenvergoeding bijvoorbeeld een vergoeding voor representatiekosten en telefoonkosten betreft, dan adviseren wij u om dit gespecificeerd te laten weergeven op de loonstrook.

Heeft u vragen, of wilt u het nodige laten aanpassen? Neemt u dan contact met ons op.