Wet Werk en Zekerheid per 01-01-2015

01-01-2015

Geld

De volgende wijzigingen voor de Wet Werk en Zekerheid gaan per 01-01-2015 in.


Proeftijd
In tijdelijke contracten van maximaal 6 maanden mag u geen proeftijd meer opnemen.


Aanzegtermijn einde contract
Met ingang van 1 januari 2015 bent u verplicht om één maand voordat een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden afloopt, de werknemer schriftelijk op de hoogte te stellen van of het contract wel of niet verlengd wordt.

Bent u te laat met aanzeggen? Dan kan uw werknemer binnen 2 maanden na afloop van het contract aanspraak maken op een vergoeding ter grootte van zijn/haar loon over het aantal dagen dat u te laat bent met opzeggen. Bent u bijvoorbeeld 1 week te laat, dan bedraagt de vergoeding het loon over 1 week.

Voor de contracten die voor 1 januari 2015 gesloten zijn en die eindigen op uiterlijk 31 januari 2015 geldt een overgangsregeling: hiervoor geldt geen aanzegtermijn.

Let op: uw werknemer kan ook aanspraak maken op de vergoeding indien het contract wel wordt verlengd, maar u te laat bent met aanzeggen.

Concurrentiebeding
Voor het concurrentiebeding golden reeds deze twee eisen:
• Het concurrentiebeding moet schriftelijk overeengekomen worden
• De werknemer moet meerderjarig zijn

Per 1 januari 2015 wordt de volgende eis toegevoegd:
• Bij tijdelijke contracten mag alleen een concurrentiebeding worden opgenomen, indien in het concurrentiebeding wordt opgenomen dat er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn die het concurrentiebeding rechtvaardigen. Dit dient onderbouwd te zijn.

Oproepovereenkomsten
In oproepovereenkomsten (zoals nulurencontracten, min-max contracten of voorovereenkomsten) kan onder het huidige recht de loonuitsluiting voor de periodes waarop niet gewerkt wordt voor maximaal 6 maanden worden uitgesloten, bij cao kan hiervan worden afgeweken. Met de nieuwe wet kan alleen nog bij cao afgeweken worden van de 6 maanden termijn wanneer de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen.


Loondoorbetalingsverplichting
Tot 1 januari 2015 kon de werkgever in het contract opnemen dat indien er niet gewerkt wordt, er geen loon wordt uitbetaald gedurende maximaal 6 maanden. Conform CAO kon hiervan worden afgeweken, zodat er meer dan 6 maanden geen loon uitbetaald hoeft te worden. Dit wordt bij oproepcontracten en min-max overeenkomsten toegepast. 
In de nieuwe wet wordt opgenomen dat de CAO geen afwijking meer mag maken, hetgeen betekent dat de er maximaal 6 maanden geen loon uitbetaald hoeft te worden.


Uitzendbeding
Het uitzendbeding geldt zonder CAO normaliter 26 weken en kan middels CAO onbeperkt worden verlengd. Bijvoorbeeld de NBBU CAO verlengd deze periode tot 130 weken.

In de nieuwe wet wordt de verlenging van de termijn beperkt tot in totaal 78 weken (inclusief de eerste 26 weken). De CAO mag niet voor een langere periode afwijken.
 

Heeft u nog vragen of als u nog hulp nodig heeft, dan adviseren wij u om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder, zoals u van ons gewend bent. Heeft u een specifieke casus, dan adviseren wij u tevens om contact met ons op te nemen, aangezien de regels inmiddels gewijzigd kunnen zijn.